Algemene voorwaarden

Algemene informatie

Algemene internet verkoopvoorwaarden ZOO Footwear International B.V.

 • Artikel 1. Definities

  1.1. ZOO en ZOO Adventure is een onder licentiecontract gevoerde merknaam van ZOO Footwear International B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haarlem onder dossiernummer 62916769, gevestigd aan de Schelphoek 78, 2134 WR te Hoofddorp.

  1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door ZOO Footwear International B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

  1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

  1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met ZOO Footwear International B.V.

  1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

  1.6. Het betreft de webshops: www.zooadventure.nl en www.zooadventure.be.

 • Artikel 2. Toepasselijkheid

  2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van ZOO Footwear International B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van ZOO Footwear International B.V. door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

 • Artikel 3. Informatie

  3.1. Verkoper is ZOO Footwear International B.V., Nijverheidsweg 5, 2421 LR, Nieuwkoop. Email adres: info@zooadventure.nl.

  3.2. De belangrijkste factoren van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

  3.3. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

  3.4. ZOO Footwear International B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

  3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland of België te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

 • Artikel 4. Aanbiedingen

  4.1. Aanbiedingen en prijzen van ZOO Footwear International B.V. zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

  4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden ZOO Footwear International B.V. niet.

 • Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

  5.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZOO Footwear International B.V. onverwijld via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:
  - de identiteit en het adres van ZOO Footwear International B.V.;
  - de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
  - de kosten van aflevering, indien van toepassing;
  - de betaalmethode;
  - de verzendmethode;

  5.2. De Klant dient de betalingen aan ZOO Footwear International B.V. volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

  5.3. Zodra de volledige betaling door ZOO Footwear International B.V. Is ontvangen, stuurt ZOO Footwear International B.V. het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen maximaal dertig dagen, aan de Klant toe. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

  5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal ZOO Footwear International B.V. de reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 15 dagen na ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen.

  5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de Klant. 

 • Artikel 6. Ruilen

  6.1. De klant kan het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst ruilen door middel van het terugzenden van het product aan ZOO Footwear International B.V. Indien de prijs van het nieuw te leveren product afwijkt van het geruilde product zal bij een lagere prijs het verschil zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen, aan de Klant worden terugbetaald. Bij een hogere prijs zal de Klant een betalingsinstructies ontvangen voor het verschil. De Klant dient het verschil aan ZOO Footwear International B.V. over te maken. Na ontvangst van deze betaling zal het product zo spoedig mogelijk worden verstuurd.

  6.2. Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: ZOO Footwear International B.V., t.a.v. Divisie ZOO Adventure, Antwoordnummer 12004, 2410 VD, Nieuwkoop. Als bewijs van verzenden geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs van PostNL.

  6.3. Bij elke zending van ZOO Footwear International B.V. naar de Klant is een Retour & Ruil formulier bijgesloten. Bij een ruiling door de Klant dient het formulier volledig te zijn ingevuld door de Klant. Bij ontbreken van een ingevuld Retour & Ruil formulier wordt de ruiling niet in behandeling genomen door ZOO Footwear International B.V.

  6.4. De kosten voor het terugzenden van het product vanuit Nederland of België zijn voor rekening van de ZOO Footwear International B.V. ZOO Footwear International B.V. indien er gebruik wordt gemaakt van het Antwoordnummer.

  6.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde schoenendoos te zitten, verpakt in een omdoos. ZOO Footwear International B.V. stelt als voorwaarde dat de Klant voor verzending van het product de originele omdoos/verpakking gebruikt of gelijkwaardige verpakking.

  6.6. ZOO Footwear International B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 • Artikel 7. Retourneren

  7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst terugzenden aan ZOO Footwear International B.V.

  7.2. Verzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: ZOO Footwear International B.V. t.a.v. ZOO Adventure, Antwoordnummer 12004, 2410 VD, Nieuwkoop. Als bewijs van verzenden geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs van PostNL.

  7.3. Bij elke zending van ZOO Footwear International B.V. naar de Klant is een Retour & Ruil formulier bijgesloten. Bij een ruiling door de Klant dient het formulier volledig te zijn ingevuld door de Klant. Bij ontbreken van een ingevuld Retour & Ruil formulier wordt de ruiling niet in behandeling genomen door ZOO Footwear International B.V.

  7.4. De kosten voor het terugzenden van het product vanuit Nederland of België zijn voor rekening van de ZOO Footwear International B.V. indien er gebruik wordt gemaakt van het Antwoordnummer.

  7.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde schoenendoos te zitten, verpakt in een omdoos. ZOO Footwear International B.V. stelt als voorwaarde dat de Klant voor verzending van het product de originele omdoos/verpakking gebruikt of gelijkwaardige verpakking.

  7.6. ZOO Footwear International B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

  7.7. Indien ZOO Footwear International B.V. de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed.

  7.8. Aankopen die hebben plaatsgevonden in een winkel (een ZOO Adventure Dealer) mogen niet aan ZOO Footwear International B.V. geretourneerd worden, maar uitsluitend bij de winkel waar het product gekocht is.


 • Artikel 8. Garantie

  8.1. ZOO Footwear International B.V. hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product van 6 maanden.

  8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

  8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigingse-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

 • Artikel 9. Overmacht

  In geval van overmacht is ZOO Footwear International B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.


 • Artikel 10. Slotbepalingen

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.