Voorwaarden fotowedstrijd

Wedstrijdvoorwaarden deelnemers fotowedstrijden
gebaseerd op de voorwaarden van de Fotografenfederatie.

1. Algemene voorwaarden voor deelname

 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 • De foto mag niet eerder voor een andere prijsvraag zijn ingezonden.
 • Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien:
  a.  de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
  b   de ingezonden foto duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame bevat.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

2. Inzendingen

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd middels het upload formulier in de Fotogalerij van ZOO Adventure of via de mail naar het adres MyPicture@ZooAdventure.nl
 • Inzenden van foto(‘s) is mogelijk tot de aangegeven sluitingsdatum van een wedstrijd. Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
 • De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat: *INVULLEN FORMAAT]. De afmeting van de foto ligt tussen de [AANTAL en AANTAL] pixels aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal [AANTAL+ MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de maker. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender.
 • De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.
 • Inzendingen worden binnen [AANTAL ?104?] weken na de wedstrijd uit de databases van de wedstrijdorganisatie verwijderd of anderszins vernietigd. De deelnemer ontvangt hierover geen bericht.

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

 • Per deelnemer mogen maximaal 2 foto’s worden ingezonden.
 • De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.
 • De deelnemer mag niet jonger zijn dan 18 jaar.
 • De deelnemer is woonachtig in Nederland of België.

4. Jurering en prijs

 • De jury bestaat uit minimaal drie personen. De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:
  a.   de fotografische kwaliteit;
  b.   de originaliteit c.q. creativiteit;
  c. het overbrengen van het wedstrijdthema
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
 • Iedere wedstrijd kent 1 winnaar. De winnaars worden persoonlijk benaderd en tevens wordt de winnaar bekend gemaakt op het Blog van ZOO Adventure, incidenteel in de ZOO Adventure Nieuwsbrief en op de ZOO Adventure Facebook site.
 • De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 • De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto's in de Fotogalerij van ZOO Adventure, op het Blog van ZOO Adventure, incidenteel op de ZOO Adventure Facebook site, incidenteel op de ZOO Adventure Google + site, op de ZOO Adventure Flickr site, op de ZOO Adventure Pinterest site, zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
 • De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook mits het medium dit toelaat. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.
 • In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn – gedurende een periode van één jaar na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.
 • Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf (zoals hierboven omschreven), dienen de wedstrijdorganisatie, andere bij de wedstrijd betrokkenen of derden toestemming te vragen aan de deelnemer.
 • Deelneming aan de wedstrijd houdt in geen geval in, dat de ingezonden foto’s door de wedstrijdorganisatie of derden langer dan in hoofstuk 2 punt 6 vermelde periode “in stock” worden gehouden, zonder nadrukkelijke en daarop gerichte toestemming van de deelnemer.
 • Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, wel in het kader van het wedstrijdverslag.

6. Overige bepalingen

 • De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.